whatsapp link

Příloha A

 

Všeobecné obchodní podmínky
pro smlouvy o spotřebitelském úvěru
(revolvingový úvěr) uzavřené se společností Movinero s.r.o.
Verze: 3

 
1. Úvodní ustanovení
 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) představují základní právní rámec práv a povinností pro právní vztahy ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi naší společností Movinero s.r.o. a Vámi jako naším klientem (dále jen „Smlouva“) na dobu neurčitou. Na základě této Smlouvy o úvěru jsme se Vám zavázali poskytnout spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení bezúčelový, nezajištěný, s pravidelnými splátkami a s možností opakovaného čerpání splacené části úvěru za splnění podmínek dohodnutých mezi námi a Vy se zavazuje peněžní prostředky ve výši Jistiny spolu s příslušným Úrokem a dalšími náklady za jeho poskytnutí v Termínu splatnosti vrátit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a pracují s pojmy, které jsme se společně dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným v naší Smlouvě a tyto pojmy jsou dále definovány či vysvětleny.  

1.2. Naše společnost je společnost Movinero s.r.o., IČ: 04233735, se sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244268 (dále jako „Společnost“). Předmět podnikání naší společnosti je mimo jiné i poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Naše Společnost má oprávnění od České národní banky poskytovat spotřebitelský úvěr od 16.5.2018.

1.3. Vy jako náš klient jste fyzická osoba uzavírající s naší Společností Smlouvu, čímž zároveň souhlasíte s tím, že tyto VOP jsou její nedílnou součástí.

 
2. Vysvětlení a definice dalších pojmů
 

2.1. Bankovní účet znamená Váš bankovní účet, jež je veden na Vaše jméno a skrze nějž provádíte platby spojené s Úvěrem;

2.2. Čerpaná částka znamená výši části Jistiny, kterou v jednotlivé Žádosti o čerpání požadujete;

2.3. Dlužná částka znamená celkovou částku, jež nám musíte splatit, tzn. součet Jistiny a Úroku a případných Sankčních poplatků;

2.4. Dlužné poplatky se rozumí součet Úroku a případných Sankčních poplatků, jež jste povinen v daný okamžik naší Společnosti uhradit;

2.5 Dokumentace je soubor dokumentů, jež tvoří Smlouva a její přílohy, jimiž jsou:

2.5.1. tyto VOP,

2.5.2. Standardní informace o spotřebitelském úvěru,

2.5.3. Informace subjektům osobních údajů,

2.5.4. Vysvětlení k posouzení smlouvy,

2.5.5. Čestné prohlášení o výši příjmů a výdajů,

2.5.6. a také veškeré další přílohy, na něž Smlouva případně odkazuje. K veškeré Dokumentaci máte přístup skrz Váš Klientský profil, kde je tato Dokumentace k dispozici na trvalém nosiči dat ve Vašem Klientském profilu či na serveru naší Společnosti. Tuto Dokumentaci si můžete kdykoli také uložit ve Vašem počítači;

2.6. Internetové stránky znamená internetové stránky naší Společnosti na adrese https://www.movinero.cz;

2.7. Jistina znamená součet všech neuhrazených čerpaných částek, jež jsme Vám poskytli, která nemůže být vyšší než Úvěrový limit.

2.8. Klientský profil znamená Váš osobní účet na našich Internetových stránkách, jež si vytvoříte v okamžiku, než odešlete Žádost o Úvěrový limit, či jež jste vytvořil na Internetových stránkách kdykoli předtím;

2.9. Kontaktní centrum znamená kontaktní centrum naší Společnosti, které je Vám k dispozici na telefonním čísle (+420) 246 094 079 nebo na emailu dotazy@movinero.cz.

2.10. Minimální platba znamená částku ve výši 10% Jistiny a celý Úrok, který k Termínu splatnosti přirostl a veškeré neuhrazené Sankční platby, vždy je však v minimální výši alespoň 500 Kč.

2.11. Náhrada nákladů znamená účelně vynaložené náklady, které jsme byli povinni uhradit v souvislosti s vymáháním Dlužné částky, která vznikla v souvislosti s Vaším Úvěrem.

2.12. Osobní údaje jsou takové informace od Vás, jež umožňují, že Vaše totožnost mohla být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů (např. rodné číslo, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, adresa faktického místa bydliště, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu, číslo občanského průkazu a další);

2.13. Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám, která byla vydána bankou, u které je veden Bankovní účet a je s Bankovním účtem spjata a je opatřena Vašimi identifikačními údaji jako jejího držitele.

2.14. Poplatky za upomínání znamená součet poplatků, jež jste povinen zaplatit za úkony spojené s vymáháním Dlužné částky (Poplatek za upomínku SMS, Poplatek za e-mailovou upomínku a Poplatek za telefonickou upomínku). Tyto Poplatky za upomínání znamenají náhradu účelně vynaložených nákladů, jež jsme vynaložili v souvislosti s Vaším prodlením. Jednotlivá výše částí poplatků, jež tvoří Poplatky za upomínání je stanovená ve Smlouvě;

2.15. Porušení Smlouvy znamená situace popsané v článku 7.1 těchto VOP;

2.16. Sankční poplatky se rozumí součet Úroků z prodlení, Náhrady nákladů, Smluvní pokuty a Poplatků za upomínání, jež jste povinen v daný okamžik naší Společnosti uhradit;

2.17. Smluvní pokuta je částka, kterou se nám zavazujete uhradit, pokud se ocitnete v prodlení s plněním Dlužné částky a jejíž sazba je uvedena ve Smlouvě;

2.18. Splátka znamená Dlužnou částku či Minimální platbu dle volby, kterou jste učinil v souladu s článkem 5.1 těchto VOP;

2.19. Termín splatnosti znamená označení dne v každém měsíci, do kterého musíte Dlužnou částku splatit či alespoň uhradit Minimální platbu a který je uveden ve Smlouvě. Pokud Termín splatnosti připadá na den pracovního klidu, tak je Termínem splatnosti následující pracovní den. V případě, že se rozhodnete zaplatit minimální platbu, lze tak učinit pouze v Termínu splatnosti. Jakákoliv úhrada provedena před Termínem splatnosti se považuje za předčasnou úhradu a bez ohledu na tuto skutečnost, v Termínu splatnosti je tak třeba zaplatit minimální platbu. Kde se v těchto VOP hovoří o Termínu splatnosti bez specifikace, pak se rozumí nejbližší Termín splatnosti;

2.20. Termínu ukončení smlouvy znamená den, ke kterému je Smlouva ukončena, a to buď dohodou mezi naší Společností a Vámi, či její výpovědí či odstoupením od Smlouvy;

2.21. Úrok je naše odměna za to, že jsme Vám poskytli Jistinu a jehož výše je uvedená ve Smlouvě. Úrok se počítá ode dne poskytnutí Úvěru, nikdy ne však dříve než ode dne uzavření Smlouvy;

2.22. Úrok z prodlení je sankční platba, jež jste povinen zaplatit, pokud neuhradíte Splátku řádně a v Termínu splatnosti a jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů;

2.23. Úvěr znamená finanční prostředky poskytnuté na základě Smlouvy;

2.24. Úvěrový limit znamená maximální výši finančních prostředků, jež Vám na základě Smlouvy můžeme v jeden moment poskytnout;

2.25. Zákon znamená zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru;

2.26. Žádost o uzavření smlouvy znamená žádost o uzavření Smlouvy, jež nám zašlete prostřednictvím Internetových stránek a která je Vašim závazným návrhem k uzavření Smlouvy.

2.27. Žádost o čerpání znamená Vaši žádost o poskytnutí Jistiny kdykoli po uzavření Smlouvy.

 
3. Úvěr
 

3.1. Úvěr poskytujeme v české měně a ve stejné měně jste jej povinen uhradit.

3.2. Úvěr můžete čerpat až do dne Termínu ukončení smlouvy a zároveň i výši čerpané Jistiny navyšovat, a to až do celkové výše Úvěrového limitu. Úvěr můžete také čerpat opakovaně, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy.

3.3. Čerpání bude probíhat tak, že na Vaši Žádost o čerpání, kterou učiníte prostřednictvím svého Klientského profilu či prostřednictvím našeho Kontaktního centra, převedeme peníze na Váš Bankovní účet.

3.4. Čerpání Úvěru umožňujeme pouze Vám a toto Vaše právo nepřechází na Vaše dědice.

 
4. Proces uzavření Smlouvy
 

4.1. Žádost o uzavření smlouvy

4.1.1. Uzavření Smlouvy probíhá prostřednictvím Internetových stránek.

4.1.2. Na našich Internetových stránkách jsou dostupné veškeré Vám potřebné informace. Mimo jiné na nich máte možnost řádně prostudovat tyto VOP a další dokumenty. Pokud byste měl jakékoli dotazy, máte možnost obrátit se na naše Kontaktní centrum, kde Vám poskytneme veškeré podstatné informace.

4.1.3. Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy, musel jste navštívit naše Internetové stránky. Tam jste určil, o jakou výši Úvěru máte zájem.

4.1.4. Následně jste byl požádán o to, abyste nám sdělil Vaše kontaktní údaje a to jméno, příjmení, email, telefonní číslo a rodné číslo.

4.1.5. Byl jste seznámen se základními vzory Dokumentace, kde byly uvedeny veškeré informace, které jsme Vám povinni na základě Zákona poskytnout, dále jste byl informován, jak budou zpracovávány Vaše osobní údaje, jež musíme zpracovávat při plnění povinností ze Smlouvy, jak budou zpracovávány registrem platebních informací a mohl jste se rozhodnout a udělit nám či registru platebních informací souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k jiným než nezbytným účelům, seznámil jste se se vzorovým zněním všech Dokumentů.

4.1.6. V dalších krocích jste nám sdělil Vaše další Osobní údaje jako číslo Vašeho občanského průkazu, adresu Vašeho trvalého bydliště, informace ohledně Vašeho zaměstnání, druh a výši Vašeho příjmu a další informace potřebné pro ověření Vaší úvěruschopnosti, pokud jste nám tyto informace již nesdělil dříve.

4.1.7. Tímto krokem jste souhlasil s tím, abychom Vás také případně kontaktovali, zejména, abychom si potvrdili informace, jež jste nám již poskytl, a případně získali informace nové.

4.1.8. Byl jste upozorněn, abyste nahlédl do svého Klientského profilu, skrz který máte přístup k těmto VOP, vzorové smlouvě o úvěru, Informace subjektům osobních údajů, vzoru standardních informací o spotřebitelském úvěru, Vysvětlení k posouzení smlouvy, vzor Čestného prohlášení o výši příjmů a výdajů a s těmito dokumenty jste se řádně seznámil.

4.1.9. Po těchto krocích musíme provést autorizaci Platební karty k Vašemu Bankovnímu účtu, abychom mohli v případě potřeby platby na základě této Smlouvy strhávat přímo z Vaší Platební karty a zároveň, abychom si ověřili Vaši totožnost a Vaši případnou schopnost splácet Úvěr. Je tedy třeba, abyste sdělil informace týkající se Vaší Platební karty. Po sdělení čísla bankovního účtu, budete z našich Internetových stránek přesměrováni na platební bránu banky, kde zadáte šestnáctimístné číslo Platební karty, datum expirace, a CVC/CVV kód a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Tímto postupem autorizujete provedení platby ve výši 1,- Kč na náš bankovní účet.

4.1.10. Data o Vaší Platební kartě budou uložena na straně banky. Následně, pouze pokud spolu uzavřeme Smlouvu, se mohou strhávat peněžní prostředky, jež jste nám povinen zaplatit v souladu se Smlouvou, z Vaší Platební karty automaticky, jelikož nás tímto autorizujete k opakovaným platbám, bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty opětovně. Převody peněžních prostředků ve výši Dlužné částky a případných dalších plateb pak mohou být uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti provozující platební bránu. Citlivé vstupní údaje, které jste zadal do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Výše zmíněná 1,- Kč bude pouze blokována, tj. nedojde k jejímu převodu na náš bankovní účet.

4.1.11. Postup uvedený v předcházejících bodech nemusel být dodržen, pokud jste měl již Klientský profil založen a výše popsané informace a dokumenty jsme od Vás již v minulosti obdrželi.

4.1.12. Je naší povinností si ověřit, že Vámi tvrzené informace ohledně příjmech a výdajích jsou pravdivé. K tomuto ověření máme dvě možnosti:

4.1.12.1. Požádáme Vás o doklad prokazující Vaše příjmy za poslední 3 měsíce; nebo Vašeho příjmu, či dalších dokumentů, které potvrzují informace z Vašeho čestného prohlášení; nebo

4.1.12.2. Použijete nástroj Kontomatik, prostřednictvím kterého se můžete přihlásit k Vašemu Bankovnímu účtu. Přihlášením se k Bankovnímu účtu přes nástroj Kontomatik jste zároveň dal souhlas s tím, že se na Vás boudou vztahovat podmínky použití služby Kontomatik, jež jsou vydány společností Kontomatik sp. z o.o., se sídlem Prosta 51, 00-838 Warsaw, Poland. Je Vaší povinností se s těmito podmínkami seznámit a splnit veškeré povinnosti, které jsou Vám v těchto podmínkách uloženy. Zároveň použitím tohoto nástroje Kontomatik potvrzujete, že jste informován o tom, že daným způsobem se provede identifikace Vaší osoby pro potřeby zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4.1.13. V posledním kroku jste byl požádán, abyste nám zaslal kopii svých dokladů, a to zejména kopii Vašeho občanského průkazu či pasu či jiného podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit Vaše identifikační údaje, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. 

4.1.14. Pokud budeme mít jakékoli pochybnosti o Vaší identitě, či schopnosti splácet, požádáme Vás o doložení dalších dokumentů tak, abychom si ověřili Vaši identitu a schopnost splácet. Není to způsobeno tím, že bychom Vám nevěřili, ale tím, že máme zákonnou povinnost si Vámi dodané informace posoudit a potvrdit, že Vaše schopnost splácet Úvěrový limit není omezená.

4.2. Návrh uzavření Smlouvy

4.2.1. Na základě Vámi poskytnutých informací Vám předschválíme výši Úvěrového limitu, o který můžete požádat způsobem uvedeným v následujících bodech těchto VOP.

4.2.2. Závazný návrh na uzavření Smlouvy nám zasíláte Vy. O námi předschválený Úvěrový limit požádáte tak, že nám zašlete Vaši závaznou Žádost o uzavření smlouvy a to tak, že Smlouvu v posledním kroku žádosti o Úvěrový limit podepíšete a to tak, že uvedete své jméno a vložíte námi zaslaný SMS kód.

4.2.3. V Žádosti o uzavření smlouvy zároveň uvedete výši Úvěru, kterou chcete, abychom Vám zaslali na Váš Bankovní účet v den uzavření Smlouvy. Máte možnost zvolit si, že nebudete požadovat žádný Úvěr a požádat o Úvěr až kdykoli poté v době platnosti Smlouvy.

4.2.4. Po revizi informací a dokumentů, jež jsme od Vás obdrželi, ještě jednou posoudíme Vaši schopnost splácet Úvěrový limit. Pokud se dle informací, jež máme k dispozici, domníváme, že budete schopen Úvěrový limit splácet, pak Smlouvu podepíšeme způsobem uvedeným v článku 4.3 těchto VOP.

4.2.5.

  1. Pokud se domníváme, že Úvěrový limit ve Vámi zvolené výši nebudete schopen splácet či pokud se domníváme, že je vhodnější, aby Vámi navržený Úvěrový limit byl snížen, pak Vám navrhneme jinou výši Úvěrového limitu. Pokud budete souhlasit s námi navrženou výší Úvěrového limitu, pak svůj souhlas s novým Úvěrovým limitem vyjádříte tak, že nám zašlete Vaši závaznou novou Žádost o uzavření smlouvy s tím, že i Dokumentace bude náležitě upravena a zasláním nové Žádosti o uzavření smlouvy bude Vaše původní závazná Žádost o uzavření smlouvy zrušena. Pokud s nižší výší Úvěrového limitu budete souhlasit stejně jako se zněním upravené Dokumentace, pak Smlouvu podepíšete tak, že použijete tlačítko „Podpis“.

4.2.6. Pokud se domníváme, že na základě ověření Vaší schopnosti splácet, Vám můžeme poskytnout vyšší Úvěrový limit, pak Vám toto oznámíme tak, že Vám nabídneme Úvěrový limit zvýšit s tím, že si poté můžete sami určit výši Úvěru při prvním čerpání. Pokud budete souhlasit s námi navrženou výší Úvěrového limitu, pak Smlouvu podepíšete tak, že po prostudování Dokumentace ji potvrdíte podpisem Smlouvy s novou výší Úvěrového limitu tak, že použijete tlačítko „Podpis“, čímž bude Vaše původní Žádost o uzavření smlouvy zrušena. 

4.2.7. Vždy před zasláním závazné Žádosti o uzavření smlouvy budete mít skrz Váš Klientský profil přístup k veškeré Dokumentaci, jež je nutná k uzavření Smlouvy, a v těchto dokumentech jsou náležitě vysvětleny podmínky sjednávaného Úvěru.

4.3. Uzavření Smlouvy

4.3.1. Vaše závazná Žádost o uzavření smlouvy je na Internetových stránkách označena jako „Podpis“ Smlouvy.

4.3.2. Pokud se rozhodnete závazně požádat o Úvěrový limit, pak tím prohlašujete, že podané vysvětlení a Dokumentace jsou dostatečné, že jste obdržel Dokumentaci na trvalém nosiči dat, že podmínkám poskytnutí Úvěrového limitu rozumíte a že v případě potřeby doplňujících informací jste kontaktoval naše Kontaktní centrum. Dále tím prohlašujete, že souhlasíte se zněním Dokumentace a souhlasíte s tím, aby náš vztah byl řízen ustanoveními Dokumentace. Tímto také prohlašujete, že veškeré informace, které jste nám poskytnul jsou pravdivé, úplné a nikterak zavádějící. Další informace můžete také nalézt na našich Internetových stránkách a ve svém Klientském profilu.

4.3.3. V Dokumentaci naleznete výši roční procentní sazby nákladů (RPSN), jejíž výše je určena na základě těchto předpokladů:

4.3.3.1. Tuto Smlouvu uzavřeme a Vy Úvěrový limit čerpáte v plné výši dnem zaslání Žádosti o uzavření smlouvy,

4.3.3.2. Úvěrový limit a Úroky jsou splaceny ve 12 stejných měsíčních splátkách počínaje datem prvního čerpání a Vy v těchto 12 splátkách uhradíte součet Úvěrového limitu a Úroků,

4.3.3.3. Roční procentní sazba nákladů je založena na úrokové sazbě ve výši Úroku,

4.3.3.4. Tento výpočet RPSN je relevantní jen pro srovnání v podmínkách hodnoty, struktury a trvání,

4.3.3.5. Pokud dojde ke změně oproti výše uvedeným předpokladům, výše RPSN se změní. O takové změně Vás nejsme povinni informovat.

4.3.4. Zasláním této závazné Žádosti o uzavření smlouvy zároveň prohlašujete, že jste se důkladně seznámil s Dokumentací v dostatečné době před přijetím nabídky, že jejímu obsahu rozumíte a souhlasíte s ní.

4.3.5. V případě, že byste měl výhrady se zněním Dokumentace, pak před zasláním Vaší Žádosti o uzavření smlouvy nás kontaktujte prostřednictvím našich Internetových stránek, popřípadě našeho Kontaktního centra a můžeme se dohodnout na jiném znění Dokumentace, jež Vám upravené v případě dohody upravené.

4.3.6. Zasláním Žádosti o uzavření smlouvy dále prohlašujete, že veškeré informace Vámi poskytnuté jsou pravdivé, úplné a nikterak zavádějící. Zejména prohlašujete, že se jedná o Váš Bankovní účet a že Platební karta je vedena na Vaše jméno a že údaje uvedené ve Vašem čestném prohlášení jsou pravdivé.

4.3.7. Vaší závaznou Žádostí o uzavření smlouvy jste vázán po dobu sedmi (7) dnů. Během této doby můžeme kdykoli Vaši Žádost o uzavření smlouvy akceptovat či odmítnout, a to oznámením učiněném v Klientském profilu a prostřednictvím e-mailu. Vaši Žádost o uzavření smlouvy můžete vzít kdykoli zpět, pokud jsme Vám již neodeslali Vámi požadovaný Úvěr, informováním nás prostřednictvím Klientského profilu či skrze Kontaktní centrum.

4.3.8. Odesláním Žádosti o uzavření smlouvy také vyjadřujete souhlas s tím, že Smlouva bude prostřednictvím Internetových stránek uzavřena tak, že stisknutím tlačítka „Podpis“ na Internetových stránkách vyjádříte svoji vůli uzavřít s námi Smlouvu či toto učiníte zadáním SMS kódu, který obdržíte v SMS zprávě s odkazem na plné znění Dokumentace.

4.3.9. Pokud Vaši Žádost o uzavření smlouvy přijmeme, budeme Vás tak informovat prostřednictvím Klientského profilu a prostřednictvím emailu. Je pravděpodobné, že se také s Vámi spojíme telefonicky a výši Úvěrového limitu a prvního Úvěru s Vámi potvrdíme telefonicky.

4.3.10. Přijetím Vaší Žádosti o uzavření smlouvy, a tedy okamžikem vzniku Smlouvy, je ve smyslu občanského zákoníku podpis Smlouvy oběma stranami, k čemuž dochází oznámením naší Společnosti, že jsme Vaši Žádost o uzavření smlouvy přijali, a to uvedením informace o schválení Vaší Žádosti o uzavření smlouvy v Klientském profilu a zasláním informace na Váš email.

4.3.11. Jakmile bude Smlouva uzavřena, máte možnost si prostřednictvím svého Klientského profilu či našeho Kontaktního centra požádat o další čerpání, a to tak, že součet všech poskytnutých a nesplacených Jistin nesmí přesáhnout Úvěrový limit. Na základě této Vaší Žádosti o čerpání, dáme bezodkladně, nejdříve však v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 pokyn k převedení peněžních prostředků, odpovídajících výši Úvěru, na Váš Bankovní účet.

4.3.12. Převedením peněžních prostředků se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z našeho bankovního účtu za podmínky, že peněžní prostředky budou připsány na Váš Bankovní účet.

4.3.13. Dnem poskytnutí Úvěrového limitu je den uzavření Smlouvy.

4.3.14. Zasláním Žádosti o čerpání výslovně žádáte, abychom zahájili plnění dle Smlouvy současně s jejím vznikem, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

4.4. Forma Smlouvy

4.4.1. Veškerá Dokumentace Vám byla poskytnuta před uzavřením Smlouvy. Okamžikem uzavření Smlouvy je finální verze Smlouvy uložena v Klientském profilu.

4.4.2. Dokumentace je Vám kdykoli dostupná k přečtení a případně i k tisku v Klientském profilu, což je místo, kam máte přístup pouze Vy.

4.4.3. Uzavřením Smlouvy jsme se dohodli, že uložení Dokumentace ve formátu PDF na pevných discích našeho serveru a/nebo v Klientském profilu, odkud si Dokumentaci můžete kdykoli stáhnout do svého počítače, vyhovuje požadavku na poskytnutí Dokumentace v písemné formě a na trvalém nosiči dat, jelikož tento způsob Vám umožňuje uchování informací určených Vám osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a zároveň Vám umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

4.4.4. Můžete nás samozřejmě kdykoli požádat a my Vám připravíme Dokumentaci v tištěné podobě.

4.4.5. Veškerou Dokumentaci uzavíráme pouze v českém jazyce. Je Vaší povinností se s Dokumentací řádně seznámit.

4.4.6. Veškerá Dokumentace i náš postup před uzavřením Smlouvy se řídí právem České republiky.

4.5. Žádost o čerpání

4.5.1. Žádost o čerpání jste nám oprávněn zaslat kdykoli, pokud nejste v prodlení s jakoukoli částkou, pokud jste nedosáhnul Úvěrového limitu a pokud nepodáváte Žádost o čerpání v Termínu ukončení smlouvy nebo po něm.

4.5.2. Čerpaná částka v Žádosti o čerpání musí být vždy v minimální hodnotě 500 Kč.

4.5.3. Mezi jednotlivými Žádostmi o čerpání nemusí být žádný minimální časový úsek.

4.5.4. Žádost o čerpání nejste oprávněn zaslat, pokud běží výpovědní lhůta dle Smlouvy v souladu s článkem 9 těchto VOP.

4.5.5. Žádost o čerpání máme právo odmítnout, pokud:

4.5.5.1. nastane jakýkoli z případů Porušení Smlouvy;

4.5.5.2. zjistíme, že jste jakýmkoli jiným způsobem porušil Smlouvu;

4.5.5.3. máme důvod se domnívat, že Vaše úvěruschopnost se změnila natolik, že k danému datu by Vám Úvěrový limit nebyl poskytnut;

4.5.5.4. byla odeslána výpověď Smlouvy z naší či Vaší strany;

4.5.5.5. byl jste v prodlení za dobu trvání Smlouvy s jakoukoli částkou po dobu delší 60 po sobě následujících kalendářních dnů, nebo

4.5.5.6. v posledních 3 měsících  jsme od Vás neobdrželi žádnou Žádost o čerpání.

4.6. Poskytnutí Úvěru

4.6.1. Dnem poskytnutí Čerpané částky je den, kdy byl zadán příkaz k odeslání Čerpané částky z našeho bankovního účtu nezávisle na dni, ke kterému byla Čerpaná částka připsána na Váš Bankovní účet. Naše Společnost převede peněžní prostředky odpovídající výši Čerpané částky zpravidla pouze v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00. Žádosti o čerpání, které budou doručeny mimo pracovní dobu, budou vyřízeny zpravidla následující pracovní den.

4.6.2. Naše Společnost převede peněžní prostředky odpovídající výši Čerpané částky zpravidla pouze v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00. Žádosti o čerpání, které budou doručeny mimo pracovní dobu, budou vyřízeny zpravidla následující pracovní den.

4.6.3. Poskytnutí Čerpané částky a veškeré Vaše platby v souvislosti s Úvěrem a případné další platby, budou realizovány prostřednictvím uvedeného Bankovního Účtu a/nebo Platební karty.

4.7. Změna Úvěrového limitu

4.7.1. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy dohodneme, že je možno Vám navýšit Úvěrový limit, uzavřeme spolu dodatek ke Smlouvě, kterým Úvěrový limit navýšíme.

4.7.2. Pokud se v průběhu trvání Smlouvy domníváme, že Vám poskytnutý Úvěrový limit je příliš vysoký, jsme oprávněni Vaši jakoukoli další Žádost o čerpání zamítnout a navrhnout Vám uzavření dodatku, kterým Úvěrový limit snížíme.

4.7.3. V průběhu trvání Smlouvy Vám můžeme navrhnout dočasnou změnu Úroku, nicméně tuto změnu jste povinen vždy odsouhlasit.

 
5. Proces splácení
 

5.1. Splácení Dlužné částky

5.1.1. Splatit Dlužnou částku můžete dvěma způsoby. Buď v nejbližším Termínu splatnosti uhradíte Dlužnou částku jednou platbou nebo v nejbližším Termínu splatnosti uhradíte Minimální platbu. O Vámi zvolené možnosti uhrazení nás musíte alespoň 4 dny před Termínem splatnosti informovat, a to buď prostřednictvím Klientského profilu nebo prostřednictvím našeho Klientského centra, jinak můžeme po Vás požadovat uhradit Dlužnou částku v jedné splátce v nejbližším Termínu splatnosti.

5.1.2. Svou preferenci splácení můžete kdykoli v budoucnu změnit.

5.1.3. Dlužná částka:

5.1.3.1. Pokud nám oznámíte, že chcete uhradit celou Dlužnou částku v jediné splátce či pokud nám nedáte nejpozději 4 dny před Termínem splatnosti vědět, že preferujete uhradit Minimální platbu, pak jste nám v Termínu splatnosti povinen uhradit veškeré částky, ke kterým jste dle této Smlouvy povinen. Jedná se tak o součet celé Jistiny nezávisle na dni, ve kterém jste ji načerpal, Úrok k dané Jistině a případně jakoukoli Sankční platbu.

5.1.3.2. Výše aktuální Dlužné částky bude vždy uvedena ve Vašem Klientském profilu.

5.1.4. Minimální platba:

5.1.4.1. Pokud se rozhodnete uhradit Minimální platbu, tak tuto jste povinen splácet tak, že v každém dalším Termínu splatnosti musíte uhradit alespoň Minimální platbu s tím, že pokud jste od posledního Termínu splatnosti nepodal novou Žádost o čerpání, tak Minimální platba splatná v tomto dalším čerpání by měla být alespoň o 10% nižší než Měsíční splátka, kterou jste uhradil v minulém Termínu splatnosti.

5.1.4.2. Pokud kdykoli v průběhu doby trvání Smlouvy opět podáte Žádost o čerpání a výše Jistiny se tak zvýší, jste vždy povinen v Minimální platbě hradit 10% Jistiny, kterou v dané chvíli čerpáte a celý Úrok, který k Termínu splatnosti k Jistině přirostl.

5.1.4.3. Výše aktuální Minimální platby bude vždy uvedena ve Vašem Klientském profilu.

5.1.4.4. Minimální platba je splatná vždy v Termínu splatnosti, který připadá vždy na stejný den kalendářního měsíce, popř. na následující pracovní den, pokud Termín splatnosti připadá na den pracovního klidu.

5.1.5. Splatit Splátku můžete buď zasláním finanční částky na bankovní účet naší Společnosti či vložením hotovosti na náš účet či můžete splacení nechat na nás a to tím, že si požadovanou částku stáhneme z Vašeho Bankovního účtu. Formu splacení Splátky si můžete zvolit následovně:

5.1.5.1. Buď do 16 hodin dne, na který připadá nejbližší Termín splatnosti, bude na bankovním účtu naší Společnosti připsána částka ve výši Splátky pod správným variabilním symbolem, jímž je číslo Smlouvy;

5.1.5.2. Nebo se nemusíte procesem splácení vůbec zabývat a celý jej nechat na nás. Pro proces námi vyvolaného splacení Splátky a plateb s ní spojených se uplatní tyto postupy:

5.1.5.2.1. Nezbytné je, aby v Termínu splatnosti byl na Vašem Bankovním účtu dostatek peněžních prostředků nutných k pokrytí výše Splátky.

5.1.5.2.2. Tyto platby si strhneme automaticky, jelikož jste nás již předtím autorizoval k opakovaným platbám, bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty.

5.1.5.2.3. Částku si strhneme sami prostřednictvím platební brány.

5.1.5.2.4. Platby budeme požadovat následujícím způsobem:

5.1.5.2.4.1. platbu ve výši Splátky z Vašeho Bankovního účtu;

5.1.5.2.4.2. v případě, že na Vašem Bankovním účtu nebude dost prostředků, budeme požadovat část z celkové výše Splátky, abychom získali alespoň část pohledávky v Termínu splatnosti a nerostla naše pohledávka za Vámi a do až do úplného splacení. Pokud se nám podaří získat alespoň tuto část Splátky, nemá to vliv na celkovou splatnost a případnou Náhradu nákladů;

5.1.5.2.4.3. v případě, že budeme neúspěšní a že na Vašem Bankovním účtu nebude dostatek peněžních prostředků, pak budeme tyto požadavky na stržení části Splátky opakovat do úplného splacení Dlužné částky a případných Sankčních poplatků.

5.1.5.2.5. Pokud jste se ocitl v Prodlení s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy, pak nám udělujete souhlas, abychom dali příkaz ke stržení částky nejen ve výši Splátky, ale jakékoli další částky, jež jste nám dle Smlouvy povinen zaplatit.

5.1.6. V případě, že v Termínu splatnosti nebude na Vašem Bankovním účtu dostatek peněžních prostředků a ani neuhradíte Splátku jinak, dostáváte se do prodlení s úhradou Splátky. Případné části Dlužné částky a případných Úroků z prodlení, Smluvní pokuty a Poplatky za upomínání budou hrazeny v souladu se článkem 5.1.8. těchto VOP níže.

5.1.7. Pokud jste si zvolil, že v Termínu splatnosti uhradíte celou Dlužnou částku, ale na Vašem účtu nebude dostatek prostředků k jejímu uhrazení, pak budeme požadovat alespoň Minimální platbu. V případě, že nám bude Minimální platba uhrazena, pak nebudete v prodlení se splacení zbylé části Dlužné částky, ale v příštím Termínu splatnosti budete opět povinen uhradit celou Dlužnou částku v aktuální výši k datu tohoto příštího Termínu splatnosti.

5.1.8. Uzavřením Smlouvy jste souhlasil s tím, že budete hradit své dluhy ze Smlouvy výhradně prostřednictvím Bankovního Účtu a/nebo Platební karty. Můžete ale také platit prostřednictvím bankovního převodu, nicméně pouze za předpokladu, že jste uvedl číslo Smlouvy jako variabilní symbol takové platby. Jinak můžeme mít potíže identifikovat takovou platbu jako platbu související se Smlouvou a můžeme Splátku vést jako nesplacenou, a to až do doby, než nás budete prokazatelně kontaktovat a nám se podaří danou platbu identifikovat.

5.1.9. V případě, že od Vás obdržíme jakoukoli platbu, ale tato platba nepostačí k úhradě celé naší pohledávky za Vámi, pak započítáme platbu v následujícím pořadí:

5.1.9.1. Náhrada nákladů na vymáhání jakékoli částky

5.1.9.2. Náhrada ostatních nákladů nám vzniklých v souvislostí se Smlouvou

5.1.9.3. Splatné Poplatky za upomínání

5.1.9.4. Splatná Smluvní pokuta

5.1.9.5. Splatný Úrok z prodlení

5.1.9.6. Část Jistiny, ohledně níž jste v prodlení

5.1.9.7. Poplatky za upomínání

5.1.9.8. Smluvní pokuta

5.1.9.9. Úrok z prodlení

5.1.9.10. Úrok

5.1.9.11. Jistina

5.1.10. Nad rámec povinných Splátek můžete splácet jakoukoli částku dle Smlouvy v termínech i částkách dle Vašeho uvážení.

5.2. Důsledek prodlení

5.2.1. Naším cílem je, aby celá Dlužná částka byla splacena řádně a včas. Nicméně se může stát, že nebudete schopen splácet, a to ani Minimální platbu. V tom případě Vás žádáme o kontaktování našeho Kontaktního centra, abychom s Vámi mohli dohodnout případné změny plateb a mohli se domluvit i na výši případných dalších plateb.

5.2.2. V případě, že Splátka nebude uhrazena včas, což znamená, že na Vašem Bankovním účtu nebudou dostatečné prostředky k uhrazení Splátky či pokud zrušíte naši možnost stahovat si platby z Vašeho Bankovního účtu a Splátku ani neuhradíte jiným způsobem dovoleným v této Smlouvě, budeme po Vás požadovat kromě Dlužné částky i Úrok z prodlení ve výši stanovené ve Smlouvě.

5.2.3. Aby nedocházelo k narůstání celkové pohledávky za Vámi, dohodli jsme se na tom, že Vám budeme průběžně zasílat upozornění formou SMS zpráv, zpráv elektronické pošty či se Vám snažili dovolat na Vaše mobilní číslo. Bohužel tyto činnosti vyžadují velké finanční náklady na naší straně. Budeme proto za tato upozornění od Vás vyžadovat Poplatky za upomínání ve výši, jež je uvedena ve Smlouvě. Výše Poplatku za upomínání je stanovena s ohledem na množství našich pokusů o kontakt s Vámi a připomenutí Vašeho dluhu vůči nám, přičemž zrcadlí naše reálné náklady, jež máme z důvodu snahy o kontakt s Vámi a vymožení Dlužné částky. Na požádání Vám sdělíme množství a druh těchto pokusů.

5.2.4. V případě, že budete v prodlení s jakoukoli částkou dle této Smlouvy po dobu delší než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, přičemž není podstatné, zda se prodlení bude týkat částek z různých nároků naší Společnosti, pak máme možnost celý Váš Úvěr a platby s ním spojené zesplatnit. To znamená, že se stanou splatnými veškeré platby, které se mají stát splatnými v souladu se Smlouvou teprve v budoucnu a jste tak povinen uhradit nám veškeré tyto platby stejně jako tak veškeré naše pohledávky za Vámi.

5.2.5. Informaci o tom, že byl Váš Úvěr zesplatněný objevíte ve svém Klientském profilu a zároveň Vás o tomto budeme informovat prostřednictvím emailu či SMS zprávy. V tomto případě jste nám povinen jednorázově uhradit všechny Vaše dluhy z této Smlouvy, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů ode dne zesplatnění.

5.2.6. Informace o současné době prodlení stejně jako o aktuální výši Sankčních plateb budou dostupné na Vašem Klientském profilu.

5.2.7. Zesplatněním úvěru také automaticky rušíme Váš Úvěrový limit. Není možné, abyste v případě, že Váš Úvěr bude zesplatnění poté žádal o další Čerpanou částku.

5.2.8. V případě, že budete v prodlení s jakoukoli částkou dle této Smlouvy a do doby 60 (včetně) po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne prodlení uhradíte alespoň Minimální platbu ve výši k danému datu, pak zesplatnění nenastane a jste dále povinen hradit Splátky.

5.3. Reklamace

5.3.1. Může se stát, že Vy nám zašlete nějakou peněžní částku na úhradu Dlužné částky či pohledávky za Vámi, ale v mezidobí nám tato částku bude uhrazena prostřednictvím Vaší Platební karty či jiného způsobu. Pokud se to stane či pokud se stane, že z Vaší Platební karty bude odečtena vyšší částka, než jakou jste byl povinen zaplatit, obraťte se prosím se svou reklamací na e-mail dotazy@movinero.cz, kde Vámi zaslaný požadavek bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů vyřešíme.

5.3.2. Pokud nám však bude na základě Vaší neoprávněné reklamace naúčtován jakýkoli poplatek od provozovatele platební brány či od banky, jsme oprávněni požadovat, abyste nám tento poplatek uhradili. 5.3.3. Pokud zjistíme, že evidujeme od Vás platby, jež jsou vyšší než Dlužná částka a další platby spojené s Úvěrem, pak Vám jakýkoli takový přeplatek ve výši 50 Kč a více vrátíme.

5.3.4. Pokud bude Váš celkový přeplatek do výše 50 Kč, pak je Vaší povinností nám zaslat na e-mail dotazy@movinero.cz emailovou zprávu, ve které vyčíslíte celkovou výši přeplatku a uvedete platby, ze kterých přeplatek vznikl, a my Vám částku bezodkladně vrátíme.

5.3.5. Náš reklamační řád je dostupný na našich Internetových stránkách.

 
6. Odstoupení od Smlouvy
 

6.1. Od Smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.2. Od Smlouvy můžete odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě na adresu naší společnosti uvedené ve Smlouvě či zasláním odstoupení, jež požaduje veškeré podstatné náležitosti na náš email dotazy@movinero.cz. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li nám odstoupení odesláno v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na odstoupení od Smlouvy ponesete Vy.

6.3. Odstoupením od Smlouvy se Úvěr od počátku ruší.

6.4. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, jste nám povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit

6.4.1. Částku ve výši Jistiny,

6.4.2. Úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Jistina čerpána, do dne, kdy je Jistina splacena, a

6.4.3. případné nevratné poplatky zaplacené námi orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, které Vám v případě jejich existence, sdělíme ve Vašem Klientském profilu.

 
7. Porušení Smlouvy a jeho důsledky
 

7.1. Porušení Smlouvy se dopustíte jednáním proti ustanovením Smlouvy. Tyto případy Porušení Smlouvy jsou zejména následující:

7.1.1. Ocitnete se v prodlení s úhradou jakékoli Dlužné částky či pohledávky vzniklé na základě Smlouvy;

7.1.2. Nesplníte jakoukoliv jinou svou povinnost nebo závazek uložený Smlouvou ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů od data, ke kterému mělo dojít ke splnění povinnosti nebo závazku;

7.1.3. Neposkytnete součinnost potřebnou k dodatečnému ověření Vaší úvěruschopnosti;

7.1.4. Jakákoli skutečnost, prohlášení, jakýkoli dokument či potvrzení je nebo se stane nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím, přičemž tato skutečnost má nebo může mít vliv na Vaši schopnost plnit Smlouvu;

7.1.5. Zjistíme takové zhoršení či změnu Vaší finanční situace, které ohrožuje návratnost nebo splacení jakékoli Dlužné částky;

7.1.6. Bude zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení s obdobnými právními účinky tykající se Vaší osoby či Vašeho manžela/manželky.

7.2. V případě, že nastane jakýkoli z případů Porušení Smlouvy uvedeném v článku 7.1 těchto VOP výše máme právo:

7.2.1. odstoupit od Smlouvy;

7.2.2. snížit nebo zrušit Úvěrový limit;

7.2.3. požadovat okamžité splacení celé nebo části vyčerpané Jistiny a veškerých dalších pohledávek za Vámi.

7.3. Jsme oprávněni dle svého uvážení s přihlédnutím k závažnosti Porušení Smlouvy nebo skutečností uvedených v článku 7.1 těchto VOP výše použít jedno i více opatření uvedených v článku 7.2 těchto VOP, a to současně nebo postupně. Oznámíme vám přijatá opatření písemně a to tak, že Vám je sdělíme do emailu a do vaší Klientské zóny s uvedením důvodu jejich přijetí a dnem účinnosti opatření. Opatření nabývá účinnosti dnem doručení oznámení, nestanovíme-li jinak, vždy ale nejdříve dnem, kdy nastal případ Porušení Smlouvy.

7.4. Dále jsme oprávněni z objektivních důvodů, zejména, lze-li dle našeho názoru předpokládat, že nastane některý z případů uvedených v článku 7.1 těchto VOP, vypovědět s okamžitou účinností čerpání doposud nevyčerpané části Jistiny.

7.5. Smlouva zaniká dnem, kdy je vám doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy v souladu s článkem 7.1 a 7.2 těchto VOP. Ke dni odstoupení máte povinnost nám splatit Dlužnou částku včetně veškerých Sankčních plateb. Odstoupení se nedotýká našeho práva na zaplacení Úroků a Sankčních plateb v případě nesplacení vyčerpané Jistiny po odstoupení od Smlouvy.

7.6. V souvislosti s výše uvedeným, a to zejména článkem 7.1.3. a 7.1.5. těchto VOP výše Vás informujeme, budeme Vaši úvěruschopnost splácet Úvěr periodicky kontrolovat v průběhu platnosti našeho smluvního vztahu. O tomto Vás budeme vždy dopředu informovat spolu s informacemi, které dokumenty budeme od Vás potřebovat. 

 
8. Předčasné splacení Úvěru
 

8.1. Kdykoli v průběhu trvání naší Smlouvy jste oprávněn kdykoli předčasně splatit jakoukoli část Dlužné částky.

8.2. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši nákladů, které byste byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.

8.3. Pro případ předčasného splacení Úvěru máme právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.

8.4. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru.

 
9. Výpověď Smlouvy
 

9.1. Kdykoli v průběhu trvání naší Smlouvy jste Vy či my oprávněni tuto Smlouvu vypovědět, a to bez udání důvodu.

9.2. Naše Společnost je oprávněna, vypovědět v písemné formě spotřebitelský úvěr, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Dohodli jsme se, že zasláním emailu s přílohou emailu na Vaši emailovou adresu či umístěním výpovědi na Váš Klientský profil je Vám výpověď doručena na jiném trvalém nosiči dat.

9.3. Výpovědní doba při výpovědi ze strany naší Společnosti je 2 měsíce ode dne doručení této výpovědi. 

9.4. Vy jste nám povinen výpověď oznámit prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu naší Společnosti uvedenou v záhlaví Smlouvy. Výpovědní doba je v takovém případě 1 měsíc. 

9.5. Nejpozději ke dni Termínu ukončení smlouvy jste povinen uhradit veškeré Dlužné částky dle Smlouvy. Výpověď se nedotýká našeho práva na zaplacení Úroků a Sankčních plateb v případě nesplacení vyčerpané Jistiny do Termínu ukončení Smlouvy.

9.6. Dále jsme se dohodli, že jsme oprávněni jednostranně měnit a doplňovat tyto a případné následující VOP a to tak, že Vám zašleme nové znění Všeobecných obchodních podmínek na Váš email a zároveň na ně odkážeme na Internetových stránkách a to nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny VOP. Důvodem ke změně jsou zejména změna výkladů právních předpisů, oznámení a stanovení výkladu právních předpisů, zvýšené náklady na naší straně z důvodů, které jsme nepředpokládali či s nimi nepočítali, nejasné, neurčité nebo dokonce nepravdivé ustanovení těchto VOP. V takovém případě máte právo vypovědět Smlouvu, aniž̌ by Vám vznikly jakékoli další́ náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasíte. Právo vypovědět Smlouvu nám musíte oznámit do účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek s tím, že Smlouva bude ukončena k prvnímu Termínu splatnosti, který nastane po nabytí účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek.

9.6. Ke dni účinnosti výpovědi jste povinen uhradit celou Dlužnou částku včetně jakýchkoli Sankčních plateb.

 
10. Vaše odpovědnost
 

10.1. Máme právo vymáhat náhradu újmy na majetku (škody) a nákladů, jež nám vznikly při vymáhání pohledávek za Vámi.

10.2. Jste nám také povinen nahradit škodu, která nám vznikla na základě toho, že jste nám poskytl nepravdivé či neúplné informace či tím, že jste porušil svou jakoukoli jinou povinnost.

 
11. Zpracování Osobních údajů
 

11.1. Naše společnost po Vás nevyžaduje, abyste jí udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Z tohoto důvodu je součástí dokumentace pouze Informace subjektům osobních údajů, přičemž v tomto dokumentu se dozvíte jaké informace, které se Vás týkají zpracováváme, jelikož jsme k tomu povinni tím, že jsme spolu vstoupili do smluvního vztahu. Také jste seznámen s tím, kdo pro nás Vaše osobní údaje zpracovává a kdo tedy má k nim přístup.

11.2. Pokud budete chtít, pak nám můžete udělit i souhlas se zpracováním osobních údajů a to nad rámec naší smluvní povinnosti, tím, že zaškrtnete políčko „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. V tomto případě Vás žádáme, abyste se s tímto dokumentem řádně seznámil, abyste znal svá práva, která můžete poté uplatňovat.

11.3. Zadáním osobních údajů třetích osob prohlašujete, že pokud jste nám se žádostí nebo Smlouvou poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s jejich poskytnutím naší společnosti pro potřeby poskytnutí spotřebitelského úvěru Vaší osobě.

 
12. Řešení sporů
 

12.1. Naším zájmem je vyřešit jakýkoli spor s Vámi či stížnost smírně, a předejít tak řešení u jakéhokoli třetího orgánu. V případě jakékoli stížnosti nás proto neváhejte kontaktovat.

12.2. Nicméně pro případ sporu ze Smlouvy nebo souvisejících právních vztahů bude rozhodovat místně a věcně příslušný soud.

12.3. Máte také možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 (http://www.finarbitr.cz/cs/).

 
13. Důležité informace
 

13.1. Veškeré informace požadované Zákonem Vám poskytneme bezplatně a to na trvalém nosiči dat.

13.2. Dohled nad dodržováním našich povinností při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru vykonává Česká Národní Banka.

13.3. Na základě této Smlouvy nesjednáváme pojištění.

 
14. Ostatní ustanovení
 

14.1. Přístupové údaje ke Klientskému profilu jste povinen uchovávat na bezpečném místě, odděleně od svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob k těmto údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. V opačném případě zcela odpovídáte za škodu způsobenou zneužitím těchto informací.

14.2. Tímto výslovně souhlasíte s tím, abychom kdykoliv postoupili svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část či celou Smlouvu jakékoli třetí osobě. Vy nesmíte postoupit svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část postoupit na jinou osobu bez našeho písemného souhlasu.

14.3. Vaše pohledávky můžete proti našim pohledávkám započítat pouze na základě dohody s námi.

14.4. Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou.