whatsapp link

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Movinero s.r.o., IČO: 04233735, se sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 244268 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.movinero.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové dotazy@movinero.cz.


Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.


Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaše telefonní číslo;
 • Vaše e-mailová adresa;
 • Vaše rodné příjmení;
 • Vaše rodné číslo;
 • Vaše trvalá adresa;
 • Vaše korespondenční adresa;
 • Číslo Vašeho identifikačního průkazu;
 • Číslo Vašeho druhého dokladu;
 • Číslo Vašeho bankovního účtu;
 • Váš rodinný stav;
 • Počet Vašich dětí;
 • Vaše náklady na domácnost;
 • Vaše náklady na splátky;
 • Typ Vašeho bydlení;
 • Výpisy z Vašeho účtu za posledních 3/12 měsíců;
 • Vaše příjmy;


Cookies

Na našich webových stránkách sledujeme chování uživatelů, používáme tedy tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Soubory cookie slouží pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových internetových stránek. Informací z cookies se dá posléze využívat pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků apod.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče, případně můžete změnit nastavení záložce Help, Možnosti, Nástroje nebo Nastavení na horní liště většiny prohlížečů. Upozorňujeme Vás, že zablokováním cookies se může výrazně zhoršit funkčnost našeho webu.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany naší společnosti. Nicméně pokud necháte cookies zapnuté, nezapomeňte se vždy odhlásit, pokud používáte sdílený počítač.

Prostřednictvím stránek naší společnosti dochází k využívání těchto typů cookies:

 • Nezbytně nutné cookies, uživateli umožňují pohybovat se po internetových stránkách naší společnosti a využívat jejích základních funkcí. Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován.
 • Funkční cookies se používají, abychom rozpoznali, když se uživatel vrátí na naši internetovou stránku a pomáhají nám poskytovat vylepšené a personalizované funkce. Tyto cookies si tak mohou zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.
 • Analytické a výkonnostní cookies prostřednictvím těchto cookies shromažďujeme informace o tom, jak návštěvníci naše webové stránky používají a jak se orientují v jejich struktuře. Tyto cookies nám tak umožňují sledovat nejen frekvenci návštěv, ale např. i to, zda návštěvník na naše stránky přešel z reklamy apod. Tyto cookies používáme pouze pro zlepšení výkonu této stránky a ke zlepšení uživatelské zkušenosti.
 • Reklamní a cílené cookies nám pomáhají zmapovat zájmy návštěvníků. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat nabízené služby a úspěšněji zacílit reklamu. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek.

Pokud se chcete o cookies dozvědět více a spravovat své nastavení, můžete se také podívat na: http://www.youronlinechoices.eu/. Průvodce obsahuje vysvětlení samoregulačního schématu IAB a z toho důvodu můžete získat lepší kontrolu nad zobrazování reklamy na Vašem počítači, telefonu, tabletu či jiném zařízení.


Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom zjistili, zda Vám můžeme poskytnout naše služby a mohli jsme Vás kontaktovat zpět. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost prověření, zda Vám je možné naše služby poskytnout.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na dotazy@movinero.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • osobám, které poskytují informace o finanční zadluženosti Subjektu údajů;
 • externím vymáhacím agenturám;
 • externí advokátní kanceláři;
 • poskytovatelé služeb pro prevenci rizika podvodů;
 • osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby.


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty atd.


Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování; a
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese dotazy@movinero.cz prostřednictvím tohoto formuláře (lze sem vložit odkaz na přílohu 1 směrnice? Neměla by být označena jako příloha 1, ale pouze jako „ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ“)

Stížnost můžete podat u Dotčeného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.