Příloha B

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

 

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Věřitel

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Adresa internetových stránek

Movinero s.r.o.,

Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

(+420) 284 093 574

dotazy@movinero.cz

www.movinero.cz

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení bezúčelový, nezajištěný, s pravidelnými splátkami a s možností opakovaného čerpání splacené části úvěru 

Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

30000.00 Kč (příklad za předpokladu, že budete čerpat celý Úvěrový limit a to pouze jedenkrát a uhradíte jej celý v nejbližším Termínu splatnosti)

Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Peníze jsou poskytnuty bezhotovostním převodem na Váš bankovní účet,  který jste uvedl ve smlouvě o spotřebitelském úvěru

Doba trvání spotřebitelského úvěru

doba neurčitá

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

Budete muset uhradit toto (příklad platný v případě, načerpáte celý Úvěrový limit dnem zaslání Žádosti o uzavření smlouvy a Úvěrový limit a Úroky budou splaceny ve 12 stejných měsíčních splátkách):

139752.01 Kč ve dvanácti splátkách

Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto způsobem:

V rámci každé splátky převodem na účet.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

139752.01 Kč

(příklad za předpokladu, že budete čerpat celý Úvěrový limit a Úroky a Úvěrový limit jsou splaceny ve 12 stejných měsíčních splátkách)

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

1.25% denně
pevná

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

4678.99%

Reprezentativní příklad:

Druh: bezúčelový úvěr

Výše Úvěru: 2 000 Kč

Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč

Doba trvání Úvěru: 365 dní

Roční úroková sazba (Úrok): 457.50%

Částka úroku splatná za den: 1.25%

Dlužná částka (celková částka splatná Klientem): 11125.00 Kč

Počet plateb, jež má Klient provést: 1

Roční procentní sazba nákladů: 4678.99%

Poznámka: RPSN je relevantní pouze pro srovnání podobné nabídky z pohledu výše, struktury a doby splácení. Klient musí mít na paměti, že RPSN se počítá pro celý kalendářní rok 365 nebo 366 dní.

Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

  • pojištění úvěru nebo
  • smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

 

NE, pro získání úvěru není nezbytné uzavřít pojištění úvěru.

NE, pro získání úvěru není nezbytné uzavřít žádnou doplňkovou službu.

Související náklady

0 Kč

Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

0 Kč

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit.

Výše uvedené náklady lze změnit pouze na základě dohody mezi námi a Vámi.

Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Za opožděné platby Vám bude účtováno:

  • smluvní pokuta ve výši 0.00% z dlužné částky denně
  • úrok z prodlení: 0.00%
  • Poplatky za upomínání:
  • SMS upomínka – 70 Kč
  • Upomínka e-mailem: 70 Kč
  • Telefonická upomínka: 250 Kč

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Jste oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit předčasně kdykoliv bez dalších nákladů na takové splacení.

Vyhledávání v databázi

Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

V případě, že je žádost o úvěr zamítnuta na základě vyhledání v databázi o spotřebitelích za účelem posouzení jejich schopnosti splácet úvěr, bezodkladně a bezplatně Vás informujeme o výsledku tohoto nahlédnutí a oznámíme Vám informaci o použité databázi, pokud není poskytnutí této informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu této smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

Na požádání od nás obdržíte bezplatně jedno vyhotovení návrhu smlouvy o úvěru spolu se všemi dalšími relevantními dokumenty v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, V případě poskytnutí informací před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před návrhem na uzavření této smlouvy.

Tyto informace platí od do

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli

Pokud má věřitel povinnost zápisu do rejstříku, základní identifikační údaje o něm

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244268, Identifikační číslo: 04233735

Orgán dozoru

Příslušným orgánem dozoru, jenž kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími sjednávání spotřebitelského úvěru je Česká národní banka.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Můžete od smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru. Od smlouvy o úvěru můžete odstoupit písemně, a to tak že nám odstoupení zašlete písemně na adresu Movinero s.r.o., Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, odešlete-li nám odstoupení v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupil-li jste od smlouvy o úvěru, pak jste povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit peněžní částku ve výši jistiny a úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je úvěr splacen. V takovémto případě nemáme právo požadovat po Vás žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených námi orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Česká republika

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

Případné spory bude rozhodovat místně a věcně příslušný soud.

Užívání jazyků

Veškeré informace a dokumenty budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru s Vámi budeme komunikovat v českém jazyce.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu

Máte možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 ( http://www.finarbitr.cz/cs/ ).

Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele), tedy Vás. Naše společnost není oprávněna podat k finančnímu arbitrovi návrh na zahájení řízení proti Vám. Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen s účinností od 1. 1. 2003 zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a to v rámci harmonizace práva České republiky s právem Evropské unie.

Podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr za splnění dalších podmínek a pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, příslušný k rozhodování sporů mezi:

 

a) poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,

b) vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,

d) investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků,

e) pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,

f) provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.

Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se nezpoplatňuje (podání návrhu je zdarma), taktéž se nezpoplatňuje ani samotné řízení před finančním arbitrem, každý účastník řízení před finančním arbitrem nese své náklady řízení před finančním arbitrem sám.